Fruška gora


 


 


 


 15.06.2019; 06.07.2019; 10.08.2019; 07.09.2019.
Fruška gora, manja ostrvska planina iznikla u beskraju ravničarskog horizonta, bogata je kulturno-istorijskim spomenicima, među kojima se ističe 16 pravoslavnih manastira, zbog čega se s pravom naziva i Srpskom Svetom gorom…


Fruška gora
Fruška gora
Fruška gora
Fruška gora
Fruška gora
+ PROGRAM PUTOVANJA

Polazak iz Beograda je u 8 časova (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put). Put vodi preko Rume ka Fruškoj gori, gde ćemo obići 3 manastira.
Manastir HOPOVO izgrađen je u XVI veku i po predanju delo je sremskih Brankovića. U manastiru je memorijalni muzej Dositeja Obradovića, koji je tu započeo svoje monaške dane.
Manastir KRUŠEDOL osnovan je početkom XVI veka, kao zadužbina srpskog despota Đorđa Brankovića. Obnovljen je u XVIII veku. Ovde su sahranjene slavne ličnosti srpske istorije kao što su Arsenije III Čarnojević, kralj Milan i kneginja Ljubica Obrenović.
Manastir GRGETEG osnovan je u XV veku kao zadužbina Vuka Brankovića. Manastir je posvećen Sv. Nikoli.
Put nas zatim vodi do Sremskih Karlovaca, živopisnog malog gradića koji leži na obroncima Fruške gore i spušta se do same obale Dunava. Od brojnih kulturno-istorijskih spomenika treba istaći PATRIJARŠIJSKI DVOR, MAGISTRAT, KATEDRALU…  Polazak ka Beogradu oko 18h. Povratak u Beograd u večernjim časovima. Kraj usluga.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

-prevoz autobusom turističke klase
-razgledanje lokaliteta
-troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

-individualne troškove

+ POPUSTI I DOPLATE

Deca  do 12 godina 1.000 din

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010,
izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185